Corona-situationen: Hvad betyder det for Morsø Sejlklub & Marina og gæstesejlere?

april 6, 2020 2:45 pm

Kære medlemmer, gæstesejler og autocamper, samt leverandører mv.

Dansk Sejlunion har opdateret hjemmesidens information om Corona-situationen

Bestyrelsen i Morsø Sejlklub & Marina bakker op om Dansk Sejlunions henstilling om, at der ikke finder nogen aktiviteter sted i sejlklubberne – hverken indendørs, udendørs eller på vandet.

Endvidere vil bestyrelsen henstille til, at medlemmerne og gæstesejlere mv. tager hensyn og tænke sig om.

Vi har alle et medansvar for hurtigst muligt at få smitterisikoen under kontrol og udvise det nødvendige samfundssind.

På baggrund af Dansk Sejlunion, og myndighedernes forholdsregler er det besluttet, at indføre nedennævnte foranstaltninger i Morsø Sejlklub & Marina for at undgår smittespredning:

Kontakt til Morsø Sejlklub & Marina.

Vi beder jer om, at alt unødig henvendelse direkte (fysisk) til de medlemmer der udføre traktorkørsel, andet frivilligt arbejde, vores servicemedarbejder og bestyrelsesmedlemmer mv. undgås.

Retningslinjer for kontakt:

Kontakt til bestyrelsen bedes ske telefonisk, SMS eller via e-mail. Se hjemmesiden: https://msogm.dk/kontakt/

Ved søsætning gælder følgende:

Bestilling af transport fra vinter pladsen til bådkran kan aftales med   Villy Jespersen tlf. 23 339615,  under forudsætning af at nedenstående retningslinjer iagttages og efterleves.

  • Bådejer og evt. hjælper der har båd i mobil stativer må ikke være tilstede, når stativet køres til kran.
  • Bådejer der har båd på bådvogne, skal forinden gøre disse klar til afhentning. Her gælder også, at bådejer og evt. hjælper ikke må være tilsted ved transport fra vinter pladsen til bådkran. Finder traktorfører, at en bådvogn ikke forsvarligt og sikkerhedsmæssig klargjort har denne bemyndigelse til at afvise transport med bådvogne.

Endvidere gælder DS og FLID´s råd om:

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående for at begrænse smitten mest muligt:

  • Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
  • Udvis særlig forsigtighed overfor medlemmer der står for selve bådhåndteringen (transport).
  • Bliv udendørs.
  • Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
  • Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Bemyndigelse til medlemmer der udføre transport af både:

Medlemmer der udfører transport med både er bemyndiget til, at træffe afgørelsen om transport af både fra vinter pladsen til bådkranen (servicekajen) kan finde sted.

De medlemmer der udføre transport af båd bemyndiges til enhver tid til, at træffe afgørelse om transport kan findested henset til evt. antal personer mv. der befinder sig i området ved bådkran og vinter plads.

Lukning af klubhus:

Morsø Sejlklub & Marina er indforstået med Dansk Sejlunions fortolkning af bestemmelsen om et midlertidigt forbud mod brug af indendørs sports- og fritidsfaciliteter. Klubhuset er derfor lukket og må ikke benyttes af medlemmer og gæstesejler.

Servicebygningen:

Servicebygninger vil fortsat være åben, hvor toiletter kan benyttes af gæstesejler og medlemmer i forbindelse med arbejde med klargøring af både mv. under iagttagelse af:

  • der må højst befinde sig to personer i servicebygningen.
  • at myndighedernes anbefaling om til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.

Vinter plads og bådebroer:

Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere. Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.

Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til, at ønske alle medlemmer en rigtig god påske med håb om, at alle har det VEL og passer godt på jer selv og hinanden!

Med sejlerhilsen

Lars Østergaard

Formand